Inspiration

Ring Of Wisdom

Ring Of Wisdom วงแหวนแห่งปัญญา

    ลายประทับของกล่องของขวัญไซส์ L จาก Sustainable Bliss Gift Box Collection 2024 แทนสัญลักษณ์การพ้นผ่านของเวลา การเติบโต และภูมิปัญญา วงปีที่กลางลำต้นบ่งบอกถึงการฝ่าฟันผ่านกาลเวลาของต้นไม้ ยิ่งวงปีเหล่านั้นมีเยอะ ประสบการณ์และภูมิปัญญาของต้นไม้ต้นนั้นก็มีมากขึ้นตามไปเท่านั้น
    กล่องของขวัญไซส์ L ขนาดใหญ่ที่มีลวดลายเป็นวงแหวนของต้นไม้ สามารถจุของขวัญชิ้นใหญ่หรือบรรจุได้หลายชิ้น เหมาะจะมอบเป็นของแทนใจให้สมาชิกอาวุโสในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ที่นับถือ เพื่ออวยพรให้มีอายุยืน เป็นหลักพึ่งพิงทางใจให้ผู้น้อย ดั่งต้นไม้ที่ยืนต้นให้ร่มเงาแก่มนุษย์เป็นร้อยปี
   ติดตามข่าวสารหรือชมผลิตภัณฑ์กลิ่นหอมจากธรรมชาติและชุดกล่องของขวัญได้ที่ Bath & Bloom ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ Bath & Bloom E-Catalog 2024: https://bit.ly/47YxpBV 

Bath & Bloom Store: https://bit.ly/3qkUhuE 

Bath & Bloom Online Channel: https://bit.ly/3N23bnU